English version Powrót do strony głównej

Nieliniowa dynamika i fraktale w wietrze słonecznym
Wiesław Macek, Marek Strumik

W ciągu ostatnich dwudziestu lat opracowano wiele metod analizy szeregów czasowych wykorzystujących wyniki uzyskane na gruncie dynamiki nieliniowej i teorii chaosu deterministycznego. Metody te pozwalają uzyskać wiele istotnych informacji na temat charkterystyk dynamiki rzeczywistego układu dynamicznego na podstawie analizy skalarnych szeregów czasowych mierzonych doświadczalnie w tym układzie. Tematyka badawcza naszej grupy dotyczy rozwoju tego typu metod analizy danych i ich zastosowania do szeregów czasowych uzyskiwanych podczas misji kosmicznych i opisujących nieregularną dynamikę plazmy kosmicznej. Nasze główne wyniki dotyczą następujących zagadnień:

  • wyznaczanie wartości podstawowych wielkości charakteryzujących dynamikę chaotyczną (np. wymiar i entropia korelacyjna) dla wolnego wiatru słonecznego,
  • multifraktalny charakter dynamiki wolnego wiatru słonecznego,
  • wpływ pewnych metod filtracji sygnału na rezultaty uzyskiwane przy zastosowaniu nieliniowych metod analizy danych,
  • wyznaczanie poziomu szumu i odróżnianie szumu dynamicznego od addytywnego dla szeregów czasowych pochodzących z układów chaotycznych.

Prowadzimy także badania w zakresie modelowania nieregularnej dynamiki plazmy kosmicznej przy użyciu podejścia płynowego i porównywania tych wyników z pomiarami uzyskiwanymi z misji kosmicznych.


Ostatnia aktualizacja: 25 maja 2006